1.1 Schooljaar

Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.

1.2 Semester (halfjaar)

Het schooljaar is ingedeeld in twee semesters. Het eerste semester loopt van 1 augustus tot en met 31 januari daaropvolgend en het tweede semester loopt van 1 februari tot 31 juli daaropvolgend. In een semester worden in principe 18 lessen gegeven. Bij musical-, theater en circustheatercursussen zijn 2 semesters een aaneengesloten geheel.

2.1 Inschrijving

De aanmelding vindt plaats door indienen van een volledig ingevuld inschrijfformulier (bij minderjarigen door een van de ouders of verzorgers) via de website: www.muziekschoolallmusic.nl/inschrijven/. De inschrijving voor de instrumentale- en vocale lessen geldt voor het gehele semester en wordt zonder tijdige opzegging telkens met een semester verlengd.

2.2 Plaatsing

De ingeschreven cursisten ontvangen voor de aanvang van het semester bericht bij welke docent de lessen worden gevolgd. Indien nodig worden de cursisten voor instrumentaal onderwijs uitgenodigd voor een bijeenkomst met de toegewezen docent, waarbij in onderling overleg de lestijden worden bepaald.  Alleen bij voldoende deelname zullen in onze brochure genoemde cursussen kunnen starten. Wanneer de datum voor de eerste les met de cursist c.q. ouder/verzorger is overeengekomen is de inschrijving definitief en is het lesgeld verschuldigd.

2.3 Beëindiging van de lessen

De cursus kan worden beëindigd door indienen van een volledig ingevuld uitschrijfformulier (bij minderjarigen door een van de ouders of verzorgers) via de website: www.muziekschoolallmusic.nl/uitschrijven/.

Als de uitschrijving een zang- of instrumentale cursus betreft dan geldt de uitschrijving met ingang van het eerstvolgende semester. De semesters starten op 1 februari en op 1 augustus. Deze uitschrijving moet minimaal 1 maand vóór de start van het nieuwe semester zijn ingediend anders geldt de uitschrijving met ingang van het daarop volgende semester.

Als de uitschrijving een cursus TheaterKids, MusicalKids, MusicalKlup, Klup 14+ of de Musicalklas betreft dan geldt de uitschrijving met ingang van het einde van de cursus die 2 semesters beslaat: deze musicalcursussen duren 2 semesters en tussentijds uitschrijven is niet mogelijk.

Bij te late opzegging, of bij het nalaten hiervan, wordt om administratieve redenen een naheffing opgelegd ten bedrage van de helft van het lesgeld over het laatste gevolgde semester. Indien in het nieuwe semester een of meerdere lessen zijn gevolgd, is het volledige lesgeld verschuldigd.

Tussentijdse beëindiging van de cursus waarbij het lesgeld voor de niet gevolgde lessen wordt terugbetaald is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist uit het werkgebied van de school en bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid van de cursist.

3.1 Lesgelden

De lesgeldtarieven worden per semester vastgesteld. Bij wijziging worden alle lesgeldplichtigen geinformeerd.

3.2 Lesgeldbetaling

Voor het verschuldigde lesgeld wordt per semester vooraf een factuur gestuurd. Betaling in termijnen is mogelijk wanneer dit direct na ontvangst van de factuur wordt aangevraagd via administratie@muziekschoolallmusic.nl schriftelijk is bevestigd door Muziekschool All Music. Als Muziekschool All Music bij niet tijdige betaling genoodzaakt is herinneringen te sturen wordt voor de tweede herinnering € 5,= administratiekosten in rekening gebracht. Indien All Music de vordering uit handen moet geven aan een incassobureau zijn alle hieraan verbonden kosten voor rekening van de lesgeldplichtige.

3.3 Vermindering van lesgeld

Indien de cursist wegens ziekte meer dan vier achtereenvolgende lessen niet kan volgen, wordt na schriftelijk verzoek door de cursist c.q. ouder/verzorger, vermindering van lesgeld verleend over het aantal niet gevolgde lessen verminderd met vier.

4.1 Instrument

Iedere cursist dient de beschikking te hebben over een instrument. Bepaalde instrumenten kunnen worden gehuurd. Bepalingen en voorwaarden voor huur en huurkoop zijn opgenomen in de bij het huurcontract verstrekte Algemene Voorwaarden Huur & Huurkoop.

5.1 Vakanties en vrije dagen

Jaarlijks voor de start van het schooljaar wordt de regeling van de vakanties en vrije dagen vastgesteld. De vakantieregeling is gebaseerd op de adviesdata zoals die worden afgegeven door het ministerie. Docenten kunnen in bepaalde omstandigheden afwijken van deze adviesdata.

6.1 Overige

De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist. In zaken waarin deze Algemene Voorwaarden  niet voorzien beslist All Music.

6.2 Versie

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6 juli 2021.