1.1 Schooljaar

Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.

1.2 Semester (halfjaar)

Het schooljaar is ingedeeld in twee semesters. Het eerste semester loopt van 1 augustus tot en met 31 januari daaropvolgend en het tweede semester loopt van 1 februari tot 31 juli daaropvolgend. In een semester worden in principe 18 lessen gegeven. Bij musical-, theater en circustheatercursussen zijn 2 semesters een aaneengesloten geheel.

2.1 Inschrijving

De aanmelding vindt plaats door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (bij minderjarigen door een van de ouders of verzorgers). De inschrijving voor de instrumentale- en vocale lessen geldt voor het gehele semester en wordt zonder tijdige opzegging telkens met een semester verlengd.

2.2 Plaatsing

De ingeschreven cursisten ontvangen voor de aanvang van het semester bericht bij welke docent de lessen worden gevolgd. Indien nodig worden de cursisten voor instrumentaal onderwijs uitgenodigd voor een bijeenkomst met de toegewezen docent, waarbij in onderling overleg de lestijden worden bepaald. Alleen bij voldoende deelname zullen in onze brochure genoemde cursussen kunnen starten.

2.3 Beëindiging van de lessen

Afmelding is mogelijk met ingang van het eerst volgende semester. De opzegging dient vóór 1 juli geldend voor het eerste semester en vóór 1 januari geldend voor het tweede semester, schriftelijk te geschieden bij de administratie. Bij te late opzegging, of bij het nalaten hiervan, wordt om administratieve redenen een naheffing opgelegd ten bedrage van de helft van het lesgeld over het laatste gevolgde semester. Indien in het nieuwe semester lessen zijn gevolgd, geldt de inschrijving voor dat gehele semester.

Tussentijdse beëindiging van de inschrijving is voorts mogelijk bij verhuizing van de cursist uit het werkgebied van de school en bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid van de cursist.

3.1 Lesgelden

De lesgeldtarieven worden per semester vastgesteld. Bij wijziging wordt tijdig de tarievenlijst aan alle lesgeldplichtigen toegezonden.

3.2 Lesgeldbetaling

Voor het verschuldigde lesgeld wordt per semester een nota gezonden. Als All Music bij niet tijdige betaling genoodzaakt is herinneringen te sturen wordt voor de tweede herinnering € 5,= administratiekosten in rekening gebracht. Indien All Music de vordering uit handen moet geven aan een incassobureau zijn alle hieraan verbonden kosten voor rekening van de lesgeldplichtige.

3.3 Vermindering van lesgeld

Indien wegens ziekte van de docent of anderszins meer dan twee lesweken in een semester zijn uitgevallen, wordt na afloop van het semester restitutie verleend over het aantal uitgevallen lessen verminderd met twee. In het geval dat de lesactiviteit niet gedurende wekelijks of niet gedurende het gehele semester plaatsvindt, wordt het aantal lessen voor de restitutie naar rato aangepast. Bedragen lager dan € 5,= worden niet gerestitueerd. Indien de cursist wegens ziekte meer dan vier achtereenvolgende lessen niet kan volgen, wordt op schriftelijk verzoek vermindering van lesgeld verleend over het aantal gemiste lessen verminderd met vier.

4.1 Instrument

Iedere cursist dient de beschikking te hebben over een instrument. Bepaalde instrumenten kunnen worden gehuurd. Bepalingen en voorwaarden voor huur en huurkoop zijn opgenomen in de bij het huurcontract verstrekte Algemene Voorwaarden Huur & Huurkoop.

5.1 Vakanties en vrije dagen

Jaarlijks voor de start van het schooljaar wordt de regeling van de vakanties en vrije dagen vastgesteld. De vakantieregeling is gebaseerd op de adviesdata zoals die worden afgegeven door het ministerie. Docenten kunnen in overleg met de cursist in bepaalde omstandigheden afwijken van deze adviesdata.

6.1 Overige

De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist. In zaken waarin deze Algemene Voorwaarden  niet voorzien beslist All Music.

6.2 Versie

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 11 februari 2008.